Danas obilježavamo međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Aktualno 3. prosinca 2018

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2017.g., u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika.

SDP u svojim politikama i programima redovito ističe važnost bavljenja ovom tematikom te ukazuje na problematiku koja pogađa invalidne osobe. Pored suradnje sa udrugama civilnog društva, SDP se zalaže i za veću integraciju invalidnih osoba u sve sfere javnog, društvenog i političkog života kako bi i invalidne osobe postale jednakopravni članovi našega društva.